Algemene beschouwingen

Dit de laatste begroting van dit college en uw raad in de huidige samenstelling. Wij kijken terug op een periode waarin veel werk is verzet. Zeker de transities in het sociaal domein hebben de nodige inzet gevraagd, maar zijn inmiddels ingebed in een lokaal sociaal beleid. Verder zijn de financiële risico’s van de grondexploitaties vergaand afgebouwd en is de resterende opgave rond bedrijventerrein Doejenburg II in kaart gebracht. Wij merken ook dat met het aantrekken van de economie de woningbouw in onze gemeente aantrekt. Voorbeelden zijn projecten in Lienden (Voorstraat en Het Binnen), Ravenswaaij (De nieuwe Zandekkers), Kerk Avezaath (Teisterbant), Zoelen (Scharenburg), Maurik (Oosterweyden) en Beusichem (Hooghendijck). Zo lopen er nu binnen Buren meer dan 30 grote en kleine projecten.

Zelfstandige gemeente
Bij de start van deze raadsperiode verkeerde onze begroting door de economische crisis in zwaar weer. Om de begrotingen van de afgelopen jaren sluitend te maken, namen we besluiten die onze  in dienstverlening of de portemonnee raakten. Door deze noodzakelijke besluiten en de economische opleving is er op dit moment geen reden tot verder ombuigen en kunnen wij in deze begroting  voorstellen doen om een aantal richtinggevende visies te ontwikkelen. Daarmee geven wij als college invulling aan uw besluit dat Buren een zelfstandige gemeente blijft die vooruit kijkt en zich blijft ontwikkelen.

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling als zelfstandige gemeente gaf uw Raad ook aan dat  “de basis op orde” moet zijn van de gemeentelijke organisatie. Om dat te realiseren doen wij een aantal voorstellen om de organisatie op specifieke plaatsen tijdelijk te versterken. Uiteraard blijven we ook nagaan welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking, om de basis voor onze zelfstandigheid te versterken. Zo onderzoeken we voor de Omgevingswet een vorm van samenwerking met gemeente Neder-Betuwe.  

Van het coalitieprogramma “Samen kom je verder” hebben wij inmiddels de  doelen vergaand gerealiseerd en wij informeren u begin 2018 over de eindstand van die realisatie. De afgelopen jaren  hebben wij ook stappen gezet op een reeks lastige of slepende dossiers met als zwaartepunt de Brede School Maurik. Andere dossiers zijn: zwembad Beusichem, tankstation Gerritsen en de ontwikkeling van het gemeentelijk vastgoedbeheer. Zo hebben we ons voornemen ten aanzien van de afwikkeling van dertien geprioriteerde dossiers vergaand gerealiseerd.

Van Kadernota naar begroting
Met de meicirculaire kregen wij een duidelijk positief beeld van de meerjarige financiële positie van onze gemeente en was er de mogelijkheid om het wegvallen van de precariobelasting op kabels & leidingen voor een deel af te dekken. Helaas is dat financiële beeld na de recente beleidsarme septembercirculaire door de kabinetsformatie en financiële CAO-ontwikkelingen minder positief. In de financiële analyse leest u hoe het financiële beeld zich na de behandeling van de kadernota ontwikkelde tot het 'saldo voor dekkingsmaatregel'.
In de financiële beschouwingen gaan wij nader in op voorgestelde correcties op de begroting, voorgesteld nieuw beleid en de voorgestelde dekkingsmaatregel. Voor ons biedt de huidige financiële positie evenwel niet meer de ruimte, om verantwoord aan uw motie bij de kadernota over de hondenbelasting uitvoering te geven. De moties bij de kadernota over duurzaamheid en de digitale veiligheidsparagraaf zijn wel in deze begroting verwerkt. De gevraagde kaderstelling voor duurzaamheid vindt u onder het gelijknamige thema en de achterliggende taakvelden. In de paragraaf Bedrijfsvoering gaan wij in op de motie over digitale veiligheid.

Ontwikkelingen in beleid
Op het terrein van het sociaal domein maken we in deze begroting ruimte voor een doorontwikkeling van het STIB. Uitgangspunten daarvoor zijn kerngericht werken en samenwerken met ketenpartners. Een ander voorbeeld van een ontwikkeling met deze uitgangspunten is onze Burense visie op het kind. Daarbij gaan onder andere onderwijs, kinderopvang, sportorganisaties en gezondheidszorg zich inzetten om gezamenlijk preventief op signalen te reageren. Dit voorkomt een grotere problematiek voor het kind en zijn directe omgeving.

In het programma voor de leefomgeving zetten we in op de ontwikkeling van groenvoorzieningen, veiligheid, spelen en gezondheid als maatwerk in de kern of wijk. Daarbij staat de inbreng van bewoners(verenigingen) en andere betrokkenen centraal. Dit sluit aan bij ons streven om tot een nieuwe manier van samenwerking met de samenleving te komen. Bij deze ontwikkeling wordt uw raad vanzelfsprekend meegenomen.

In 2018 zetten wij het vernieuwen van het accommodatiebeleid voort. De eerste besluitvorming voor het cluster Maurik met Eck & Wiel en Rijswijk heeft inmiddels plaatsgevonden. We werken verder met onder andere de besluitvorming over de sporthal op sportpark Maurik. In de komende jaren pakken we deze aanpak van het accommodatiebeleid ook voor andere clusters op. In het verlengde hiervan werken we in 2018 ook verder aan de koepelvorming van voetbalaccommodaties binnen onze gemeente.

In het lokaal bestuur staan we voortdurend voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen. Voor de komende jaren zien wij voor Buren de Omgevingswet, de ontwikkeling van een regionaal breedband-netwerk en de energietransitie als belangrijke ontwikkelingen. Ook gelet op deze opgaven wordt samenwerking met en in onze regio steeds belangrijker.

Tot slot
Om historie en toekomst met elkaar te verbinden willen we in 2019-2020 stilstaan bij het feit dat ons stadje Buren 625 jaren stadsrechten heeft. Alle reden om de vlag uit te hangen! Daarom nemen wij het initiatief om dat als gemeente samen te vieren. Een voorstel treft u in deze begroting aan.
En uiteraard is daarbij “hoog bezoek” in de persoon van de heer W.A. van Buren en familie van harte welkom.

Maurik, oktober 2017,
College van Burgemeester en Wethouders