Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

Doelen

  1. Deelname aan de samenleving

Ons vertrekpunt is wat inwoners willen. Het hoofddoel is om in Buren samen met inwoners, maatschappelijke partners te bouwen aan een samenleving waarin iedereen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. We denken mee met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

  1. Bereikbaarheid en mobiliteit

We streven naar een goed functionerende infrastructuur voor wonen, werken, voorzieningen en recreatieruimte. We spannen ons in om de bereikbaarheid te verbeteren en de veiligheid van de verkeersdeelname te vergroten.

  1. Bedrijvigheid

Met ons economisch beleid willen we de bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden en versterken. Daarbij richten we ons op alle economische sectoren, met extra aandacht voor de fruitteelt, de agribusiness en de vrijetijdseconomie (recreatie en toerisme).

  1. Stad, dorp en landschap

We hebben 14 woonkernen die verspreid liggen over een enorm buitengebied. Wij streven ernaar dat  alle inwoners een plezierig woon- en leefklimaat ervaren. In alle woonkernen proberen we de fysieke omgeving te verbeteren. Liefst samen met lokale bewonersorganisaties.

We versterken de (lokale) identiteit, met aandacht voor het behoud van de karakteristieke kwaliteiten van onze landschappen en de gebouwde omgeving.

  1. Wonen

Wij streven naar een goede kwaliteit van wonen en leven. We zorgen er voor dat inwoners prettig kunnen wonen in de gemeente Buren. Daarbij spelen we in op de vraag naar woningen en woonklimaat in de gemeente Buren. We willen veilige, gezonde en aantrekkelijke woonomgevingen creëren en in stand houden.

  1. Klimaat en duurzaamheid

We investeren in duurzame ontwikkeling voor een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving. Duurzame ontwikkeling houdt in dat wij als gemeente ecologische, economische en sociale belangen afwegen waarbij we rekening houden met toekomstige generaties.

  1. Beheer en onderhoud

Een duurzame leefomgeving betekent dat onze dorpen en het buitengebied schoon, in goede staat en veilig zijn. Wij spannen ons in om het onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen te laten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. Omdat inwoners daarin ook een rol vervullen, betrekken we dit ook in het Programma voor de Leefomgeving. Bij een duurzame leefomgeving horen ook een gezond watersysteem, het scheiden van afvalstoffen en de reductie van de hoeveelheid afval door voorlichting en hergebruik.

In 2016 heeft u het integraal beleid voor het onderhoud voor de beheerproducten, wegen, verkeer, groen, kunstwerken en openbare verlichting voor vier jaar vastgesteld. Indien er wijzigingen zijn zullen we deze behandelen bij de financiële vertaling van Kadernota 2019.

  1. Inwoners en bestuur

We willen aansluiten bij de moderne samenleving. De verhouding tussen bestuur en inwoners verandert. Inwoners nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving. Wij stimuleren dit en ondersteunen hen hierbij. We willen met onze inwoners meedoen, in plaats van andersom. We laten het los als dat verantwoord is en maken graag gebruik van de kennis en ervaring van onze inwoners. Ook willen we initiatieven van onze inwoners op de juiste waarde schatten en de ruimte geven.

Prestaties

De  prestaties, die een bijdrage leveren aan de doelen, worden specifieke toegelicht  in de taakvelden.