Stand reserves per 31/12
(x € 1.000)

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Algemene reserve

  Algemene reserve

1.078

1.421

896

755

952

1.412

  Algemene reserve (geblokkeerde
  gedeelte weerstandsvermogen)

3.660

3.010

3.010

3.010

3.010

3.010

Overige bestemmingsreserve

  Omgevingsgerichte uitgaven &  
  bovenplanse verevening

817

817

817

817

817

817

  Egalisatie algemene uitkering

200

100

0

0

0

0

  Beheer oppervlaktewater

121

32

32

32

32

32

  Overlopende posten

810

666

666

686

706

726

  Ontwikkeling (regisserende)
  gemeente Buren

174

0

0

0

0

0

  Maatschappelijke investeringen

110

110

110

110

110

110

  Risico's grondexploitaties

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

  Beheer en onderhoud Tollewaard

1.397

1.397

1.397

1.397

1.397

1.397

  Deelfonds sociaal domein

3.068

2.852

2.743

2.645

2.623

2.623

  Informatie- & auto. plan 2017-2020

0

135

117

75

36

0

Overige bestemmingsreserve besteed ¹

  Gemeentehuis

252

221

191

160

144

128

  Heractivering riolering

1.284

1.160

1.043

929

817

704

  Afbouw verplichting sport/dorphuis

174

80

60

42

25

8

  Nieuwbouw school Maurik-Oost

1

0

0

0

0

0

  Kapitaallasten IHP 2007-2016

699

674

650

625

600

576

Totaal reserves

23.345

22.175

21.232

20.783

20.769

21.043

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle
  toekomstige afschrijvingen.

Stand voorzieningen per 31/12
(x € 1.000)

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Verplichtingen, verliezen en risico's

  Pensioenen wethouders

1.521

1.589

1.617

1.645

1.673

1.700

  Wachtgelden wethouders

177

112

48

21

21

21

  Boekenonderzoek belastingdienst

466

0

0

0

0

0

  Nog te maken kosten afgesloten
  grondexploitaties:

  - Nieuw Meerten

2

0

0

0

0

0

  - Bedrijventerrein Buren III

20

20

20

20

20

20

  - Lage Korn Buren

32

32

32

32

32

32

  - Maurik Oost sport & infra

94

0

0

0

0

0

  - De Slaag Maurik

2

0

0

0

0

0

Door derden beklemde middelen

  Begraafplaatsen

  - Afkoopsommen onderhoud

164

93

25

- 43

- 110

- 175

  - Afkoopsommen grafrechten

19

23

27

31

35

39

  Riolering

  - Onderhoud rioolgemalen

625

547

471

334

320

186

  - Vervanging riolering
  - Gemeentelijke rioleringsplan

400
3.448

600
3.429

800
3.497

1.000
3.497

1.200
3.454

1.200
3.046

  Goedkope woningbouw  

430

430

430

430

430

430

Egalisatie onderhoud

  Onderhoud gebouwen

893

516

64

199

376

583

  Openbare verlichting

310

255

360

500

580

619

  Wegen

1.647

2.113

2.414

2.859

1.941

2.735

  Civiele kunstwerken

236

279

254

258

210

283

  Baggeren watergangen

318

160

302

150

130

271

  Onderhoud IHP 2007-2016

120

37

0

0

0

0

Totaal voorzieningen

10.924

10.236

10.359

10.932

10.312

10.991