Opgave: Septembercirculaire 2017

Onderdeel A - Inkomensmaatstaven

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

  Waarde niet-woningen eigenaren

- 523.739

- 523.739

- 523.739

- 523.739

  Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

- 367.502

- 367.502

- 367.502

- 367.502

  Waarde woningen eigenaren

- 2.403.120

- 2.418.719

- 2.434.318

- 2.449.917

2.459.193

- 3.294.361

- 3.309.960

- 3.325.559

- 3.341.158

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

  OZB waarde niet-woningen

127.649

127.649

127.649

127.649

  Inwoners

4.071.120

4.100.718

4.127.295

4.153.451

  Eén-ouder-huishoudens

140.738

140.677

140.677

140.677

  Huishoudens

990.251

997.039

1.003.826

1.010.614

  Eenpersoonshuishoudens

57.007

56.958

57.174

57.389

  Inwoners: jongeren < 20 jaar

1.471.672

1.465.425

1.459.359

1.453.294

  Inwoners: ouderen > 64 jaar

409.537

425.463

441.389

457.315

  Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

36.356

37.669

38.981

40.294

  Lage inkomens

77.350

77.350

77.350

77.350

  Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016)

692.573

687.747

684.308

680.869

  Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

508.765

539.062

539.404

539.404

  Loonkostensubsidie

0

0

0

0

  Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

102.766

103.856

103.856

103.856

  Minderheden

107.378

107.351

107.351

107.351

  Klantenpotentieel lokaal

688.352

692.272

696.192

700.112

  Klantenpotentieel regionaal

22.594

22.553

22.553

22.553

  Oppervlakte land

551.266

551.266

551.266

551.266

  Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

410.465

410.465

410.465

410.465

  Oppervlakte binnenwater

34.285

34.285

34.285

34.285

  Oppervlakte bebouwing

162.550

164.336

166.122

167.906

  Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkerne

510.425

520.475

530.527

540.537

  Oppervlakte bebouwing woonkern

352.267

359.174

366.082

372.989

  Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

208.665

208.683

208.700

208.700

  Oppervlakte bebouwing buitengebied

230.448

230.448

230.448

230.448

  Woonruimten (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016)

628.797

633.113

637.428

641.744

  Woonruimten (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016) * bodemfactor woonkernen

599.436

603.550

607.664

611.778

  Oppervlak historische kernen basisbedrag

19.333

19.333

19.333

19.333

  Historische waterweg

17.917

17.917

17.917

17.917

  ISV (a) stadsvernieuwing

2.313

2.313

2.313

2.313

  ISV (b) herstructurering

311

311

311

311

  Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016)

213.063

216.042

219.102

222.184

  Oeverlengte * bodemfactor gemeente

41.512

41.512

41.512

41.512

  Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

51.748

52.081

52.415

52.747

  Meerkernigheid

199.436

199.421

199.421

199.421

  Kernen met 500 of meer adressen

444.147

444.147

444.147

444.147

  Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

376.359

376.390

376.421

376.421

  Bedrijfsvestigingen

261.507

261.507

261.507

261.507

  Vast bedrag

237.799

237.799

237.799

237.799

Subtotaal

15.058.157

15.166.357

15.242.549

15.317.908

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2018

2019

2020

2021

Uitkeringsfactor

1.5070

1,5140

1,5140

1,5060

Subtotaal (B x C (=uf))

22.692.643

22.961.864

23.077.220

23.068.770

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

  Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

- 16.341

- 6.405

0

0

  Suppletieregeling OZB

- 22.404

- 11.202

0

0

Subtotaal

- 38.745

- 17.607

0

0

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatie-uitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

  Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

1.512.408

1.512.408

1.525.081

1.587.239

  Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

79.763

79.763

79.763

79.763

  Decentralisatie prov. taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

158.576

158.576

158.576

158.576

  Voorschoolse voorziening peuters (DU)

54.791

73.055

91.319

109.582

  Armoedebestrijding kinderen (DU)

88.100

88.100

88.100

88.100

Subtotaal

1.893.638

1.911.902

1.942.839

2.023.260

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

  decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

2.911.369

2.877.195

2.872.703

2.887.594

  decentralisatie jeugdzorg (IU)

3.896.786

3.910.051

3.932.950

3.958.308

  decentralisatie Participatiewet (IU)

2.424.457

2.333.806

2.192.778

2.124.404

Subtotaal

9.232.612

9.121.052

8.998.431

8.970.306

Algemene uitkering

21.253.176

21.546.199

21.694.499

21.750.872

Algemene uitkering, onderdeel sociaal domein

9.232.612

9.121.052

8.998.431

8.970.306

Totaal

30.485.788

30.667.251

30.692.930

30.721.178

Uitkomst septembercirculaire 2017 ten opzichte van de meicirculaire 2017  

(bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel)

2018

2019

2020

2021

Uitkomst meicirculaire 2017
Uitkomst septembercirculaire 2017

30.386
30.486

30.557
30.667

30.585
30.693

30.629
30.721

Verschil

+ 100

+ 110

+ 108

+ 92

De cijfermatige specificatie is als volgt:                  

2018

2019

2020

2021

Mutatie omvang gemeentefonds (accres)

+ 75

0

- 15

- 31

  • Accres  2018-2021

+ 75

0

- 15

- 31

Ontwikkeling uitkeringsbasis

+ 105

+ 183

+ 202

+ 220

  • Correctie maatstaven

+ 105

+ 183

+ 202

+ 220

Mutatie integratie / decentralisatie-uitkering

- 12

- 12

- 12

-12

  • Wet maatschappelijke ondersteuning

- 12

- 12

- 12

- 12

Sociaal domein

- 68

- 61

- 67

- 85

  • Decentralisatie Participatiewet

0

0

18

- 24

  • Decentralisatie Jeugdzorg

- 26

- 13

- 17

- 13

  • Decentralisatie AWBZ naar WMO

- 42

- 48

- 68

- 48

Saldo septembercirculaire ten opzichte van de meicirculaire

+ 100

+ 110

+ 108

+ 92

Correctie begroting

2018

2019

2020

2021

- Wet maatschappelijke ondersteuning

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

- Sociaal domein

+ 68

+ 61

+ 67

+ 85

Saldo septembercirculaire ten opzichte van de mei-circulaire na correctie begroting

+ 180

+ 183

+ 187

+ 189

De beleidsmatige specificatie is als volgt:

Mutatie omvang gemeentefonds (accres)
De ontwikkeling van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd.

Accres 2018-2021
Het uitkeringsjaar 2018 is positief. Zoals bekend gemaakt op Prinsjesdag geeft het kabinet meer uit aan salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs, Belastingdienst, Voedsel en Warenautoriteit alsmede veiligheid. De mutaties meerjarig worden niet toegelicht.

Ontwikkeling uitkeringsbasis
Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis bedoelen we de mutaties van de aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. In 2017 zijn meerdere maatstaven definitief vastgesteld. Met name de maatstaven inwoners jonger dan 20 jaar (korting) en inwoners ouder dan 64 jaar (extra middelen), huishoudens en oppervlakte bebouwing zorgen meerjarig voor een toename.
Tot op heden gingen we in het verleden voorzichtig om met deze maatstaven. Meerjarig houden we een 0-lijn aan. Als gevolg van deze definitieve vaststelling en het toekomstig beeld rondom vergrijzing (zie thema ontgroening en vergrijzing) en woningbouw houden we meerjarig nu een lichte trend aan.

Mutatie integratie / decentralisatie-uitkeringen (IU / DU)

Wet maatschappelijke ondersteuning
De verdeling van de IU Wet maatschappelijke ondersteuning is landelijk aangepast vanwege het gebruik van actuelere gegevens.

Sociaal domein
Bij deze septembercirculaire doen zich op macroniveau op hoofdlijnen de volgende wijzigingen voor:

Onderdeel Wmo 2015:
In 2018 ontvangen we minder geld voor de zorginfrastructuur, uitvoeringskosten Sociale verzekerings-bank persoonsgebondenbudget trekkingrechten en de coulancegroep GGZ-B.
Verder ontvangen we vanaf 2018 minder geld voor doventolk voorziening, luisterend oor en de uitvoeringskosten VWS. Tot slot ontvangen we in 2020 minder geld voor het transformatiefonds.

Onderdeel Jeugd
Vanaf 2018 ontvangen we minder geld voor de kindertelefoon, voor de uitvoeringskosten Sociale verzekeringsbank persoonsgebondenbudget trekkingrechten en vertrouwenswerk Jeugd. Tot slot ontvangen we minder geld voor het transformatiefonds in 2020.

Onderdeel Participatie
Vanaf 2020 ontvangen we meer geld voor de Wet sociale werkvoorziening. In 2021 ontvangen we minder geld voor de No Risk polis.