Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

Doelen

De taakvelden binnen dit programma richten zich op het ondersteunen en laten functioneren van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. In dit programma werken we aan de volgende doelen:

 1. De uitvoering van de vastgestelde strategische kaders op het gebied van informatievoorziening (I&A-plan), personeel (strategisch HR-beleid), juridische zaken (inclusief inkoop), financiën (begroting en tweemaandelijkse rapportages) en communicatie (strategisch communicatiebeleid).
 1. De volgende HR-instrumenten worden opgepakt in 2018:
 • Implementatie van Strategische personeelsplanning;
 • Doorontwikkeling van managementrapportages, kwalitatieve analyses;
 • Implementatie van het vernieuwde proces inhuur derden;
 • Optimaliseren van het inwerkprogramma nieuwe medewerkers;
 • Project digitale personeelsdossiers;
 • Opzet talent programma;
 • Begeleiding leidinggevenden bij de kwalitatieve uitvoering van de gesprekscyclus.
 • Ondersteuning van de organisatieontwikkeling.
 1. Het doorontwikkelen van de gemeentelijke taken, mede door onze systemen en procedures efficiënt in te richten. Daarbij focussen we in 2018 vooral op de processen met strategische waarde voor de gemeente. LEAN-systematiek maakt daarvan onderdeel uit.
 1. Het verder versterken de gemeente Buren als digitale overheid en daarbij inspelen op de behoefte van de klant. Daarbij gaat het om digitale dienstverlening, verdere ontwikkeling van de nieuwe website, en vervolgstappen zetten in digitaal werken.
 1. De verdere verkenning naar samenwerking in de regio op onderdelen zoals: de Omgevingswet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 van kracht is.

In dit programma nemen we ook de inkomsten en uitgangspunten voor de OZB en overige belastingen op.

Programmadoelen Financiën en belastingen
Voor Financiën hanteren we de komende jaren de volgende doelen en daaruit volgende subdoelen.

1. Een evenwichtige financiële positie
1.1: Sluitende meerjarenbegroting    
1.2: Afdoende niveau van reserves en voorzieningen
1.3  Beheersbare schuld

Deze specifieke doelen werken we uit in verschillende taakvelden. Doel 1.1 loopt  door de hele begroting heen en vindt zijn weerslag in het taakveld 'Resultaat van de rekening van baten en lasten'. De paragraaf Weerstandsvermogen bevat de maatstaven voor onder meer de hoogte van het weerstandsvermogen in relatie tot de vrij besteedbare middelen (doel 1.2).  Per programma worden ook de beschikbare reserves en voorzieningen weergeven. Hier vindt u ook informatie over de verschillende indicatoren die inzicht geven in de financiële positie van de gemeente Buren. In de paragraaf Financiering is informatie opgenomen over de schuld van de gemeente en in hoeverre deze voldoet aan gestelde normen (1.3).

2. Acceptabele lokale heffingen
2.1. Kostendekkende rechten, heffingen en leges
2.2 Acceptabele woonlasten

Op deze twee onderdelen komen we terug in de paragraaf Lokale heffingen, het taakveld Wonen, het taakveld Riolering en de 3 taakvelden over de gemeentelijke belastingen.

3. Beheersbare risico's
3.1 Inventariseren & kwantificeren risico's
3.2 Benodigde beheersmaatregelen  
3.3 Voldoende weerstandsvermogen

De politiek-bestuurlijke risico's vindt u, waar relevant voor de begroting, onder de programma's bij de programmateksten en bij de taakvelden. De afwegingen over het weerstandsvermogen en de hoogte daarvan, vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Prestaties

In de taakvelden vindt u een specifieke toelichting op de prestaties die we in 2018 willen leveren.