ACTIVA

 (bedragen x 1.000)

primitieve
begroting
2017

begroot
2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

PASSIVA

primitieve
begroting
2017

begroot
2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa 

0

0

0

0

0

Eigen vermogen:

Materiële vaste activa

32.470

33.104

32.307

30.953

30.044

Algemene reserves

4.811

4.430

3.905

3.765

3.961

Financiële vaste activa

833

791

673

556

438

Bestemmingsreserves

16.229

17.746

17.325

17.018

16.807

Voorzieningen

9.312

10.236

10.359

10.932

10.312

Langlopende schulden

14.532

10.532

7.816

6.100

5.000

Totaal vaste activa

33.303

33.895

32.980

31.509

30.482

Totaal vaste financieringsmiddelen

44.884

42.944

39.405

37.815

36.080

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden:

Onderhanden werk

22.377

23.818

21.136

18.433

15.714

  corr. voorz. verwachte verliezen

(4.539)

(5.180)

(5.180)

(5.180)

(5.180)

Onderhanden werk gecorrigeerd

17.838

18.638

15.956

13.253

10.534

Kortlopende uitzettingen

Kortlopende schulden

6.257

9.589

9.531

6.947

4.936

Liquide middelen
 (financiering overschot)

Liquide middelen

(financiering kort)

Overlopende activa

Overlopende passiva

Totaal vlottende activa

17.838

18.638

15.956

13.253

10.534

Totaal vlottende passiva

6.257

9.589

9.531

6.947

4.936

Gewaarborgde geldleningen

3.534

2.398

2.207

2.015

1.920