In dit hoofdstuk leest u hoe we van het saldo bij de Kadernota 2018 komen tot het 'Saldo voor Dekkingsmaatregelen'.  Dat doen we stapsgewijs, beginnend bij de stand na behandeling van de Kadernota. Onderaan de pagina vindt u de totaaltelling die leidt tot het totaalbedrag in de financiële beschouwingen.

Verloop na Kadernota 2018

De Kadernota 2018 leverde een positief beeld op. In voorbereiding op de Kadernota 2018 nam de gemeenteraad in juni het besluit om het verenigingsgebouw in Maurik, 't Klokhuis, te slopen. Naast een onttrekking uit de algemene reserve van € 190.000 voor sloopkosten, vallen de kosten voor onderhoud vrij. Dit leverde het onderstaande beeld op.

Verwerken effecten t/m Kadernota (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Structureel beeld kadernota inclusief nieuw beleid

+ 462

+ 258

+ 322

+ 186

Sloop 't Klokhuis (17/00786)

+ 24

+ 24

+ 24

+ 24

Saldo voorafgaand aan begrotingsvoorbereiding

+ 486

+ 282

+ 346

+ 210

Effecten begrotingsvoorbereiding

Na de behandeling van de Kadernota is conform de nieuwe procesafspraken gestart met de begrotingsvoorbereiding (vanaf 4 september 2017). De bedragen hebben betrekking op het verschil tussen het 'saldo voorafgaand aan begrotingsvoorbereiding' (de primaire begroting 2018-2021) en wat we in deze (concept) meerjarenbegroting opnemen. Dit betekent dat al deze mutaties onderdeel zijn van het nieuwe begrotingssaldo. Dit leverde een aantal grote effecten op die we in het begrotingssaldo verwerkten. We maken een onderscheid in 3 onderdelen.

 • Structurele voordelen begrotingsvoorbereiding;
 • Structurele nadelen begrotingsvoorbereiding;
 • Incidentele nadelen begrotingsvoorbereiding.

Structurele voordelen begrotingsvoorbereiding (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Algemene uitkering (septembercirculaire)

+ 180

+ 183

+ 187

+ 189

Hogere bijdrage vanuit riolering in de overheadkosten

+ 55

+ 55

+ 55

+ 55

Actuelere raming burgerzaken

+ 32

+ 19

+ 17

- 15

Totaaltelling

+ 267

+ 257

+ 259

+ 229

 • Algemene uitkering (septembercirculaire)

De septembercirculaire 2017 was een beleidsarme circulaire. Het voordeel ontstaat doordat we uit gaan van actuelere maatstaven. Voorheen hielden we bijvoorbeeld de maatstaven jongeren, ouderen en oppervlakte bebouwing meerjarig constant. We gingen hier conservatief mee om. Vaak blijkt bij de jaarrekening dat we een extra bijdrage ontvangen op deze maatstaven. Meerjarig passen we nu cumulatief een lichte stijging toe. We sluiten nu meer aan op de praktijk. De bevolking wordt ouder en we bouwen weer meer woningen. Via een second-opinion door een deskundige kregen we de bevestiging op deze cumulatieve stijging. Klik hier voor een toelichting hoe het gemeentefonds werkt met onder andere een uitleg over de maatstaven.

 • Hogere bijdrage vanuit riolering in de overheadkosten

Dit jaar stelde u het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast. Hierbij gaan we uit van minder uren door externen en meer uren door eigen medewerkers. Hierdoor nemen de overheadkosten die we ten laste van het GRP kunnen brengen toe. Voorheen dekten we de overheadkosten uit de algemene middelen. Met deze correctie hielden we al rekening in het vastgestelde GRP van dit jaar.

 • Actuelere raming burgerzaken

Vergoeding voor de trouwambtenaar betalen we via de salarissen en niet meer via het taakveld Burgerzaken. In 2018 verwachten we meer paspoorten en ID-kaarten te verstrekken dan verwacht. De terugval verwachten we pas vanaf 2019. Tot slot nemen we budget op voor verkiezingen in 2021.

Structurele nadelen begrotingsvoorbereiding (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Ontwikkelingen CAO en Individueel KeuzeBudget

- 530

- 530

- 535

- 541

Hogere lasten salaris overig

- 29

- 22

- 9

- 9

Hogere lasten personeel en organisatie

- 90

- 60

- 60

- 69

Hogere lasten ICT/ gemeentehuis

 - 95

- 95

 - 95

- 95

Overige baten en lasten

- 27

- 23

- 23

- 23

Lagere inflatie OZB vergeleken met de Kadernota

- 22

- 22

- 22

- 22

Hogere prijsindex (gem. regelingen) vergeleken met de Kadernota

- 70

 -70

- 77

- 76

Overige

- 16

- 63

- 91

- 49

Totaaltelling structurele nadelen voor correctie

- 879

- 885

- 912

- 884

Bijstelling ontwikkeling CAO en Individueel Keuzebudget

+ 75

+ 75

+ 75

+ 75

Correctie areaalgroei woningen

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

Correctie bijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

Aframen restant budgetten (onderuitputting)

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

Totaaltelling structurele nadelen na correctie

- 719

- 725

- 752

- 724

Gedurende de begrotingsvoorbereiding namen we het besluit om een viertal ontwikkelingen bij te stellen. In totaal gaat het om een bedrag van € 160.000. Vanwege de omvang van het bedrag lichten we de correcties hierna expliciet toe. De toelichting op de structurele nadelen en de doorgevoerde correcties is als volgt:

 • Ontwikkelingen CAO en Individueel KeuzeBudget (IKB)

In de Kadernota 2018 hielden we rekening met een stijging van € 225.000. Werkelijk zijn de salariskosten gestegen met € 755.000. Dit komt door:

Verwacht bij
de Kadernota

Werkelijk bij
de begroting

Verschil

Loonontwikkeling CAO en IKB

125

655

- 530

Stijging pensioenpremie

53

53

0

Raming formatiebegroting op periodiek 11

47

47

0

Totaal

225

755

- 530

In deze begroting vertalen we het IKB volledig in euro's. Samen met de hogere CAO ontwikkeling (3,13% in plaats van 0,5%) levert dit een nadeel op van € 530.000.
Correctie: We verwachten dat een gedeelte van de medewerkers het bedrag voor bovenwettelijk verlof uit het IKB ook daadwerkelijk 'omzetten' in verlof. We keren dan geen salaris uit. Voorzichtigheidshalve verlaagden we het budget met € 75.000 (circa 40%).

 • Hogere lasten salaris overige

Net zoals voor de medewerkers zijn de salariskosten voor college- en raadsleden toegenomen. Het bedrag loopt af, omdat we hier ook rekening houden met wachtgelden. Deze stelden we meerjarig bij.

 • Hogere lasten personeel en organisatie

Dit nadeel bestaat uit meerdere componenten. De vergoeding woon-werk is toegenomen, omdat medewerkers verder weg van het werk zijn gaan wonen. Ten opzichte van 2017 zijn de kosten voor de WerkeloosheidsWet en bovenwettelijk WerkeloosheidsWet toegenomen. Ook nemen de kosten voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek en preventief medisch onderzoek toe. Tot slot nemen ook de opleidingskosten toe, omdat deze gekoppeld zijn aan de loonsom.

 • Hogere lasten ICT / gemeentehuis

Dit nadeel bestaat uit meerdere componenten. Naast dat de verhuur van het gemeentehuis aan de politie is stopgezet, zijn we meer geld kwijt aan schoonmaak, nemen de kosten voor beveiliging toe en zijn de kosten voor ICT-software en licenties toegenomen.

 • Overige baten en lasten

Hier verantwoorden we het budget voor inhuur van derden. Het budget bepalen we op basis van 2,5% van de loonsom. Doordat de loonsom is gestegen, stijgt ook het budget voor inhuur.

 • Lagere inflatie OZB vergeleken met de Kadernota

Bij de Kadernota 2018 namen we een extra inkomst op van € 100.000 (verwachting) voor inflatiecorrectie en areaaluitbreiding OZB. De inflatiecorrectie bleek € 22.000 lager dan geraamd.
Correctie: Gelet op het economische herstel en daarmee de bouw en waardeontwikkeling van woningen maakten we een actualisatie van de areaalgroei ten opzichte van de Kadernota 2018. We vinden het verantwoord de OZB opbrengst met € 25.000 te verhogen. Per saldo wijken we € 3.000 af ten opzichte van de verwachting bij de Kadernota 2018.

 • Hogere prijsindex (gemeenschappelijke regelingen) vergeleken met de Kadernota

Bij de Kadernota namen we een stelpost op voor prijsstijging en stijging bijdrage gemeenschappelijke regelingen. De verwachte prijsstijging bleek hoger dan verwacht.
Correctie: Bij de zienswijze bij de begroting 2018 van de Veiligheidsregio (VRGZ) gaven wij (en bijna alle andere gemeenten in de regio) aan dat de stijging van de kosten te hoog is en dat we dat niet accepteren. De VRGZ komt naar aanleiding van de negatieve zienswijze op de begroting 2018 met een bezuiniging. We vinden een correctie van € 35.000 een reële veronderstelling.

 • Overige

Dit betreft een saldoregel, waarin alle andere effecten van de overige taakvelden zijn weergegeven. Het betreft hier autonome ontwikkelingen van ongeveer € 10.000,-.
Correctie: Diverse taakvelden benutten in het verleden niet het volledige budget. Dit resulteert in een budgetverlaging van in totaal € 25.000.

Incidentele effecten 2018 (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Extra inzet vervoer bewegingsonderwijs

- 35

Totaaltelling

- 35

 • Extra inzet vervoer bewegingsonderwijs

De nog te bouwen gymzaal (sporthal) in Maurik nemen we op z'n vroegst pas eind 2018 in gebruik. Hierdoor maken we nog eenmalig extra kosten voor het vervoeren van de leerlingen uit Maurik naar de gymzaal in Eck en Wiel.

Totaalbeeld bij de begroting

                    (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Startsaldo voorafgaand aan begrotingsvoorbereiding

+ 486

+ 282

+ 346

+ 210

Structurele voordelen begrotingsvoorbereiding

+ 267

+ 257

+ 259

+ 229

Structurele nadelen begrotingsvoorbereiding

- 719

- 725

- 752

- 724

Incidenteel nadeel begrotingsvoorbereiding

- 35

Structureel beeld na begrotingsvoorbereiding

-1

- 186

- 147

- 285

Correctie stelposten:
- stelpost BOP 2018

- 25

- 50

- 50

- 50

- stelpost vacatures

- 25

- 25

- 25

- 25

Saldo structureel nieuw beleid

- 182

- 168

- 154

- 141

Lagere storting algemene reserve (ombuigen precario)

240

480

480

500

Saldo begroting 2018 - 2021

+ 7

+ 51

+ 104

- 1